Skip to content Skip to footer

טופס בקשה להחזר מס (טופס 135)

לחצו להורדת הקובץ

טופס תעודה רפואית (טופס 127)

לחצו להורדת הקובץ

טופס בקשה לפטור ממס (טופס 1516)

לחצו להורדת הקובץ

טופס אישור על משכורת וניכוי מס (טופס 106)

לחצו להורדת הקובץ

טופס דיווח על רווח מניירות ערך סחירים (טופס 1322)

לחצו להורדת הקובץ

טופס דיווח שנתי להכנסות ליחיד (טופס 1301)

לחצו להורדת הקובץ

טופס קביעת אחוזי נכות לצורכי מס הכנסה (טופס 169 א')

לחצו להורדת הקובץ

טופס אישור מסירת מידע למוסד לביטוח לאומי ולאגף מס הכנסה (טופס 169 ב')

לחצו להורדת הקובץ

טופס בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי (טופס 119)

לחצו להורדת הקובץ

טופס בקשה לרישום ייפוי כוח במס הכנסה (טופס 2279 א1)

לחצו להורדת הקובץ

טופס בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד שומה (טופס 116)

לחצו להורדת הקובץ